Image by vectortwins on Freepik

Mgr. Tomáš Pavlík

advokát v Novém Jičíně

K Nemocnici 166/14, 741 01 Nový Jičín · +420 556 731 155 · ak.tomas.pavlik@seznam.cz

Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v advokacii jsem začal pracovat v roce 2001 jako advokátní koncipient a od roku 2005 působím jako advokát.

Má advokátní kancelář vykonává generální praxi – poskytujeme kvalitní a profesionální právní služby ve všech oblastech.


Služby

občanské právo

právní poradenství v oblastech osobnostních práv, věcných práv k věcem movitým i nemovitým, závazkových práv, práva dědického, ve věcech náhrady škody na věcech i zdraví (bolestné, trvalé následky, náhrady za ztráty na výdělku, náhrady za výdaje spojené s léčením, náhrady za újmu příbuzných), ušlého zisku a vydání bezdůvodného obohacení, ve věcech odpovědnosti za vady apod.

sepis smluv kupních, darovacích, nájemních, zástavních, o zřízení či zrušení věcných břemen a služebností, dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, sepis návrhů na vklad do katastru nemovitostí, sepisy odstoupení od smlouvy, vytknutí vad a dalších

právní zastoupení v řízeních před soudy, úřady a jinými orgány, sepis žalob, právních rozborů, odvolání apod.

rodinné a manželské právo

právní poradenství a zastoupení v soudních a jiných řízeních ve věcech péče o nezletilé i zletilé děti, výživného nezletilých i zletilých dětí, ve věcech rozvodů a vypořádání společného jmění (majetku) manželů, ve věcech výživného mezi manželi, výživného neprovdaných matek apod.

právní zastoupení ve věcech omezení svéprávnosti a opatrovnictví

bytové právo

právní poradenství a sepisy smluv a podání pro společenství vlastníků jednotek či bytová družstva nebo i jednotlivě pro vlastníky bytů či členy bytových družstev

sepis prohlášení a smluv, kterými vznikají v domě bytové a jiné jednotky a vklad do katastru nemovitostí

vymáhání pohledávek za vlastníky jednotek (příspěvek na správu domu a pozemku – „fond oprav“ a zálohy na služby)

sepis žalob na neplatnost usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek a zastoupení u soudu

právní pomoc při organizování a vedení schůzí shromáždění vlastníků jednotek, včetně účasti na nich

trestní a přestupkové právo

obhajoby ve všech trestních věcech (kancelář se specializuje na obhajobu v případech dopravních nehod), právní zastoupení v přestupkovém řízení všech druhů

sepisy žádostí o vrácení řidičského oprávnění a upuštění od zbytku výkonu trestů

právní poradenství a zastoupení poškozených v trestních a přestupkových řízeních

vymáhání náhrady za škodu a nemajetkové újmy za nezákonná trestní stíhání

pracovní právo

právní poradenství jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele ve věcech uzavření pracovněprávních vztahů, skončení pracovněprávních vztahů, ve sporech o neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru, ve sporech o nezaplacené mzdy, plat či odstupné apod.

sepis pracovních smluv, výpovědí, okamžitého zrušení pracovního poměru, dohod o ukončení pracovního poměru apod.

správní právo

právní poradenství a zastoupení ve správních řízení všeho druhu, včetně stavebních, územních řízení apod.

spotřebitelské právo

právní poradenství ve věcech reklamace výrobků a služeb

a další

právní poradenství ve věci spolků, obchodních korporací, včetně jejich zakládání, rušení a likvidace


Ceník

Cenu lze sjednat hodinovou nebo za jednotlivý úkon právní pomoci nebo paušální za vyřízení věci.

Cena za základní orientační poradu ve věci se pohybuje podle složitosti již od 605,- Kč.

Konkrétní cena za právní zastoupení bude dohodnuta při jednání v kanceláři a bude zachycena v písemné smlouvě.

Kdykoliv v průběhu poskytování právních služeb budete informováni kolik poskytování právních služeb doposud stálo a jaký je výhled finanční náročnosti do budoucna


Kontakt

 Sídlo

K Nemocnici 166/14
741 01 Nový Jičín

 Telefon

556 731 155 (asistentka)
604 466 086

 E-mail

ak.tomas.pavlik@seznam.cz

kancelar@aktomaspavlik.cz

 Datová schránka

c8qgn3i

Sídlo advokátní kanceláře Mgr. Iveta Horáčková a Mgr. Tomáš Pavlík

Povinné informace

GDPR

Správcem osobních údajů je: Mgr. Tomáš Pavlík, advokát se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 166/14, PSČ: 741 01, tel. 556 731 155, email: ak.tomas.pavlik@seznam.cz
Právní základ pro zpracování: Smlouva o poskytování právních služeb; Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.
Účel zpracování: Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.
Příjemci osobních údajů: Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
Poskytovatelé údržby informačního systému a daňových a účetních služeb
Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách úřadu.

Klient může svá práva realizovat prostřednictvím písemné žádosti adresované k rukám správce, jejíž vzor je k dispozici v advokátní kanceláři.


Spotřebitelské spory

Mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem vykonává Česká advokátní komora se sídlem Praha 1, Národní třída 16, PSČ: 110 00, www.cak.cz.


 vytvořil Ondřej Beránek | Image by vectortwins on Freepik